Publications:

Google Scholar

Selected Publications

Corresponding and First-author Publications

 

2019-present

38, Liang Ma#, Kui Wang#, Yu Xie#, Xin Yang, Yingying Wang, Mi Zhou, Hanyu Liu, Xiaohui Yu, Yongsheng Zhao, Hongbo Wang*, Guangtao Liu*, Yanming Ma*, High-temperature superconducting phase in clathrate calcium hydride CaH6 up to 215 K at a pressure of 172 GPa, Phys. Rev. Lett. 128, 167001 (2022)

37, Pinwen Guan, Ying Sun, Russell Hemley, Hanyu Liu, Yanming Ma, Venkatasubramanian Viswanathan*, Low-pressure electrochemical synthesis of complex high-pressure superconducting superhydrides, Phys. Rev. Lett. 128, 186001 (2022)

36, Bijuan Chen*, Mingfeng Tian, Jurong Zhang, Bing Li, Yuming Xiao, Paul Chow, Curtis Kenney-Benson, Hongshan Deng, Jianbo Zhang, Raimundas Sereika, Xia Yin, Dong Wang, Xinguo Hong, Changqing Jin, Yan Bi, Hanyu Liu, Haifeng Liu, Jun Li, Ke Jin, Qiang Wu, Jun Chang*, Yang Ding*, and Ho-kwang Mao, Novel valence transition in elemental metal europium around 80 GPa, Phys. Rev. Lett. 129,016401 (2022)

35, Ying Sun, Yanchao Wang*, Xin Zhong*, Yu Xie, Hanyu Liu, High-temperature superconducting ternary Li-R-H superhydrides at high pressure (R=Sc,Y,La), Phys. Rev. B 106, 024519 (2022)

34, Ying Sun, Xue Li, Toshiaki Iitaka, Hanyu Liu, and Yu Xie*, Crystal structures and superconductivity of carbonaceous sulfur hydrides at pressures up to 300 GPa, Phys. Rev. B 105, 134501(2022)

33, Bingtan Li, Hanyu Liu, Xin Zhong*, Guangtao Liu*, ”°Doping-stabilized Au-N compounds via lithium atoms at high pressure”±,? Phys. Rev. Research 4, 033082 (2022)

32, Maosheng Miao*, Yuanhui Sun, Hanyu Liu, Yanming Ma, "open questions on the high-pressure chemistry of the noble gases", Communication Chemistry 5, 15 (2022)

31, Li Zhu, Gustav M. Borstad, Hanyu Liu, Piotr A. Gunka, Michael Guerette, Juli-Anna Dolyniuk Yue Meng, Eran Greenberg, Vitali B. Prakapenka, Brian L. Chaloux, Albert Epshteyn, Ronald E. Cohen and Timothy A. Strobel*, "Carbon-boron clathrates as a new class of sp3-bonded framework materials" Sci. Adv. 6, eaay8361 (2020)

30, Xin Yang, Hefei Li, Hanyu Liu, Hui Wang, Yansun Yao*, and Yu Xie*, "Pressure-induced decomposition of binary lanthanum intermetallic compounds", Phys. Rev. B 101, 184113(2020)

29, Ketao Yin, Pengyue Gao, Xuecheng Shao, Bo Gao, Hanyu Liu, Jian Lv, John S. Tse*, Yanchao Wang*, Yanming Ma, "An automated predictor for identifying transition states in solids", NPJ Computational Materials 6, 16 (2020)

28, Xiao-Miao Zhao, Hanyu Liu, Alexander F. Goncharov, Zhi-Wei Zhao, Viktor V. Struzhkin, Ho-Kwang Mao, Alexander G. Gavriliuk, and Xiao-jia Chen*,"Pressure effect on the electronic, structural, and vibrational properties of layered 2H-MoTe2", Phys. Rev. B 99, 024111 (2019)

2018

27, Elissaios Stavrou, Yansun Yao, Alexander F. Goncharov, Sergey S. Lobanov, Joseph M. Zaug, Hanyu Liu, Eran Greenberg, and Vitali B. Prakapenka, "Synthesis of Xenon and Iron-Nickel Intermetallic Compounds at EarthӮs Core Thermodynamic Conditions", Phys. Rev. Lett. 120, 096001 (2018)

26, Guangtao Liu, Hanyu Liu, Xiaolei Feng, and Simon A. T. Redfern, "High-pressure phase transitions of nitinol NiTi to a semiconductor with an unusual topological structure", Phys. Rev. B 97, 140104(R)(2018)

25, Venkata S. Bhadram, Hanyu Liu, Enshi Xu, Tianshu Li, Vitali B. Prakapenka, Rostislav Hrubiak, Stephan Lany, and Timothy A. Strobel, "Semiconducting cubic titanium nitride in the Th3P4 structure", Phys. Rev. Materials 2, 011602(R) (2018)

24, Jianjun Ying, Hanyu Liu, Eran Greenberg, Vitali Prakapenka, Viktor Struzhkin, "Synthesis of new nickel hydrides at high pressure", Phys. Rev. Mater. 2, 085409 (2018)

23, Changsheng Zha, Hanyu Liu, John S. Tse, Russell J. Hemley,"Melting and High P-T Transitions of Hydrogen up to 300 GPa" Phys. Rev. Lett. 119, 075302 (2017)

22, Haidong Zhang, Hanyu Liu, K. Wei, O. O. Kurakevych, Y. Le Godec, Z. Liu, G. S. Nolas and T. A. Strobel. "BC8 Silicon (Si-III) is a narrow-gap semiconductor", Phys. Rev. Lett. 118, 146601(2017)

21, K. Tanaka, J. S. Tse, and Hanyu Liu, ”°Electron-phonon coupling mechanisms for hydrogen-rich metals at high pressure”± Phys. Rev. B 96, 100502(R) (2017)

20,Adebayo A. Adeleke, Michael J. Greschner, Arnab Majumdar, Biao Wan, Hanyu Liu, Zhiping Li, Huiyang Gou, and Yansun Yao ”± Single-bonded allotrope of nitrogen predicted at high pressure”± Phys. Rev. B 96, 224104 (2017)

19, Guangtao Liu, Stanislav Besedin, Alla Irodova, Hanyu Liu, Guoying Gao, Mikhail Eremet, Xin Wang, and Yanming Ma, "Nb-H system at high pressures and temperatures", Phys. Rev. B 95, 104110 (2017)

18, Yanbin Ma, Defang Duan, Ziji Shao, Hongyu Yu, Hanyu Liu, Fubo Tian, Xiaoli Huang, Da Li, Bingbing Liu, Tian Cui, "Divergent synthesis routes and superconductivity of ternary hydride MgSiH6 at high pressure", Phys. Rev. B 96, 144518 (2017)

17, Ion Errea, Matteo Calandra, Chris J. Pickard, Joseph R. Nelson, Richard J. Needs, Yinwei Li, Hanyu Liu, Yunwei Zhang, Yanming Ma, Francesco Mauri, "Quantum hydrogen-bond symmetrization in the superconducting hydrogen sulfide system" Nature 532, 8184(2016)

16, Xin Zhong, Hui Wang, Jurong Zhang, Hanyu Liu, Shoutao Zhang, Hai-Feng Song, Guochun Yang, Lijun Zhang, and Yanming Ma, "Tellurium hydrides at high pressures: High-temperature superconductors",Phys. Rev. Lett. 116, 057002 (2016)

15, Yinwei Li, Lin Wang, Hanyu Liu, Yunwei Zhang, Jian Hao, Chris J. Pickard, Joseph R. Nelson, Richard J. Needs, Wentao Li, Yanwei Huang, Ion Errea, Matteo Calandra, Francesco Mauri, and Yanming Ma, "Dissociation products and structures of solid H2S at strong compression" Phys. Rev. B 93, 010203(R)(2016)

14, Min Wu, Hongbo Lou, John S. Tse, Hanyu Liu, Yuanming Pan, Kazushi Takahama, Takahiro Matsuoka, Katsuya Shimizu, and Jianzhong Jiang, "Pressure-induced polyamorphism in a main-group metallic glass", Phys. Rev. B 94, 054201 (2016)

13, Miao Zhang, Hanyu Liu, Quan Li, Bo Gao, Yanchao Wang, Hongdong Li, Changfeng Chen and Yanming Ma, ”°Superhard BC3 in cubic diamond structure”± Phys. Rev. Lett. 114, 015502 (2015)

12, Yinwei Li, Jian Hao, Hanyu Liu, Siyu Lu and John S. Tse, "High energy density and superhard nitrogen-rich B-N compounds", Phys. Rev. Lett. 115, 105502 (2015)

11, Ion Errea, Matteo Calandra, Chris J. Pickard, Joseph Nelson, Richard J. Needs, Yinwei Li, Hanyu Liu, Yunwei Zhang, Yanming Ma and Francesco Mauri, ”°High-pressure hydrogen sulphide from first principles: A strongly anharmonic phonon-mediated superconductor”± Phys. Rev. Lett. 114, 157004 (2015)

10, Yachuan Wang, Lailei Wu, Yangzheng Lin, Qingyang Hu, Zhiping Li, Hanyu Liu, Yunkun Zhang, Huiyang Gou, Yansun Yao, Jingwu Zhang, Faming Gao, Ho-kwang Mao, "Structures and stability of novel transition-metal (M=Co, Rh and Ir) borides",Phys. Rev. B 92, 174106(2015)

9, Li Zhu, Hanyu Liu, Chris J. Pickard, Guangtian Zou and Yanming Ma*, ”°Reactions of Xenon with Iron and Nickel are Predicted in the Earth's Inner Core”± Nat. Chem. 6, 644 (2014)

8, Shaohua Lu, Yanchao Wang, Hanyu Liu, Maosheng Miao, Yanming Ma, ”°Self-assembled Ultrathin Nanotubes on Diamond (100) Surface”± Nat. Commun. 5, 3666(2014)

7, Qianqian Wang, Bo Xu, Jian Sun, Hanyu Liu, Zhisheng Zhao, Dongli Yu, Changzeng Fan, Julong He, ”°Direct band gap silicon allotropes”± J. Am. Chem. Soc. 136, 9826-9829 (2014)

6, Ziwei Wang, Yansun Yao, Li Zhu, Hanyu Liu, Toshiaki Iitaka, Hui Wang* and Yanming Ma, “Metallization and Superconductivity of BeH2 under High Pressure”, J. Chem. Phys. 140, 124707 (2014)

5, Yinwei Li, Jian Hao, Hanyu Liu, Yanling Li, Yanming Ma, ”°The Metallization and Superconductivity of Dense Hydrogen Sulfide”±, J. Chem. Phys. 140, 174712 (2014)

2010-2013

4, Yanchao Wang, Hanyu Liu, Jian Lv, Li Zhu, Hui Wang and Yanming Ma*, "High Pressure Partially Ionic Phase of Water Ice", Nat. Commun. 2, 563 (2011)

3, Xinyu Luo, Jihui Yang, Hanyu Liu, Xiaojun Wu, Yanchao Wang, Yanming Ma, Su-Huai Wei, Xingao Gong, and Hongjun Xiang*, "Predicting Two-Dimensional Boron-Carbon Compounds by the Global Optimization Method", J. Am. Chem. Soc. 133, 16285 (2011)

2, Guoying Gao, Roald Hoffmann*, N. W. Ashcroft, Hanyu Liu, Aitor Bergara, and Yanming Ma*, ”°Theoretical Study of the Ground-state Structures and Properties of Niobium Hydrides under Pressure”±, Phys. Rev. B 88, 184104 (2013)

1, Yanchao Wang, Maosheng Miao, Jian Lv, Li Zhu, Ketao Yin, Hanyu Liu, and Yanming Ma*, "An Effective Structure Prediction Method for Layered Materials Based on 2D Particle Swarm Optimization Algorithm", J. Chem. Phys. 137, 224108 (2012)